Search Used cars

Viewing all recently added vehicles. Start your search now.
Sort by:
Per Page:

Nissan Navara 2020

Phiên bản trong bài viết này là mẫ
 • Location: Km 12, Đường 32, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Động Cơ: 1.0 Turbo
 • Mileage: 1
 • Prev. Owners: 1
 • Seller: Mr. Admin
₫748.000.000

Nissan Navara 2WD Tiêu chuẩn

<p style="font-size: 120
 • Location: Km 12, Đường 32, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Động Cơ: 1.0 Turbo
 • Mileage: 1
 • Prev. Owners: 1
 • Seller: Mr. Admin
₫748.000.000

Nissan Navara 2WD Cao Cấp

<p style="font-size: 120
 • Location: Km 12, Đường 32, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Động Cơ: 1.0 Turbo
 • Mileage: 1
 • Prev. Owners: 1
 • Seller: Mr. Admin
₫845.000.000

Nissan Navara 4WD Cao Cấp

<p style="font-size: 120
 • Location: Km 12, Đường 32, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Động Cơ: 1.0 Turbo
 • Mileage: 1
 • Prev. Owners: 1
 • Seller: Mr. Admin
₫895.000.000

Nissan Navara Pro 4x

<p style="font-size: 120
 • Location: Km 12, Đường 32, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Động Cơ: 1.0 Turbo
 • Mileage: 1
 • Prev. Owners: 1
 • Seller: Mr. Admin
₫945.000.000

Nissan Almera MT

<span style=
 • Location: Km 12, Đường 32, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Động Cơ: 1.0 Turbo
 • Mileage: 1
 • Prev. Owners: 1
 • Seller: Mr. Admin
₫469.000.000

Nissan Almera CVT

<span style=
 • Location: Km 12, Đường 32, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Động Cơ: 1.0 Turbo
 • Mileage: 1
 • Prev. Owners: 1
 • Seller: Mr. Admin
₫529.000.000

Nissan Almera CVT Cao Cấp

<span style=
 • Location: Km 12, Đường 32, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Động Cơ: 1.0 Turbo
 • Mileage: 1
 • Prev. Owners: 1
 • Seller: Mr. Admin
₫579.000.000